BOB Nieuws

Drieëntwintigste jaargang, nr. 2
Juni 2023

Inhoud van dit nummer

• Verenigingskroniek 1 maart – 31 mei 2023
• Pensioenkroniek 1 maart – 31 mei 2023
• Aandeelhoudersvergadering Brill
• Interview met oud-collega
• Brill Nieuws
• In memoriam
• Het verenigingsbestuur

Pensioenkroniek

1 maart 2023 – 31 mei 2023


Verder uitstel invoering nieuw pensioen-stelsel


Tijdens het debat over de Wet Toekomst Pensioenen op 22 en 23 mei in de Eerste Kamer heeft de minister toege-zegd de uiterste termijn waarbinnen de pensioenregelingen moeten zijn aangepast met een jaar te verlengen tot 1 januari 2028. Dit is niet alleen weer een jaar later dan eerder besloten, maar bovendien heeft de minister twee ‘weegmomenten’ aangekondigd om te kijken of er toch niet nog meer tijd nodig is.


Nieuwe pensioenwet aangenomen in Eerste Kamer


Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 30 mei ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Dezelfde par-tijen die in de Tweede Kamer vóór de wet stemden, zorgden ook nu voor een meerderheid (VVD, CDA, CU, D’66, PvdA, GL, SGP en Volt). De wet wordt ingevoerd per 1 juli 2023.


Koepel Gepensioneerden: De kogel is door de kerk


De Koepel Gepensioneerden heeft in een reactie laten weten niet tevreden te zijn met de wet maar is wel tevreden over een aantal verbeteringen die sinds het Pensioenakkoord in 2019 nog zijn aangebracht. De KG roept minister en kamer op niet stil te zitten en na te denken over manieren om de wet verder te verbeteren met als absolute prioriteit de koopkracht van de pensioenen. Ze heeft aangekondigd dat ze scherp zal toezien op het nakomen van het toegezegde hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden [zoals de BOB] bij de zgn. Transitieplannen. In deze plannen wordt uitgewerkt hoe het pensioenfonds de overgang naar het nieuwe stelsel gaat aanpakken.


Dekkingsgraden in Nederland stabiliseren


Bij PGB is de beleidsdekkingsgraad iets gezakt, van 119% in januari naar 118% in april (april 2022: 114%). Hiermee presteert PGB iets minder dan het gemiddelde van alle pensioenfondsen gezamenlijk dat volgens de pensioenthermometer van AON in april uitkwam op 120% (januari 2022: 111%). Ter herinnering: de beleids-dekkingsgraad is de dekkingsgraad die pensioenfondsen gebruiken om te toetsen of zij voldoende buffers hebben en om de hoogte van indexaties te berekenen.
bronnen: Pensioenthermometer AON, website PGB


Verenigingskroniek 1 maart 2023 – 31 mei 2023

Bestuur herbenoemd op ALV 11 april 2023

Op dinsdag 11 april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Brill was wederom zo vriendelijk om ons vergaderruimte ter beschikking te stellen. Er waren ditmaal tien leden aanwezig, inclusief bestuursleden. Acht leden hadden zich afgemeld, maar wel de stemverklaring ingevuld. In de vergadering deed het bestuur verslag van haar activiteiten in het voorbije jaar en haar plannen voor de toekomst. Alle bestuursvoorstellen werden unaniem aan-genomen. Het bestuur werd decharge verleend voor het afgelopen kalenderjaar. De huidige termijn van de drie bestuursleden loopt af en bij ontstentenis van tegenkandidaten heeft de vergadering ze allen herbenoemd voor een volgende termijn van drie jaar per 1 juli a.s. Penningmeester Jan Kalkhoven was weliswaar formeel niet herkiesbaar omdat hij er dan drie termijnen heeft opzitten, maar de vergadering besloot hem dispensatie te verlenen voor nog een volgende termijn. Door de actieve inbreng van de leden werd het een zeer geanimeerde vergadering, waarna men naar het Wapen van Voorschoten toog voor een al even geanimeerd vervolg.

Algemene ledenvergadering Koepel Gepen-sioneerden

Op 15 juni vond in Culemborg een algemene ledenver-gadering plaats van de Koepel Gepensioneerden waarbij de BOB is aangesloten. Ter herinnering, de koepel is de grootste seniorenorganisatie van Nederland waarbij ruim 80 verenigingen van gepensioneerden zijn aangesloten met in totaal zo’n 3 miljoen leden. De koepel is tevens één van de prominentste partijen in de nationale Seniorencoalitie.
Het belangrijkste onderwerp deze middag was uiteraard het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn inmiddels handreikin-gen ontwikkeld voor verenigingen van gepensioneerden om invloed uit te oefenen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We moeten nog uitzoeken in hoeverre we als BOB deze invloed ook bij Brill en de pensioenuitvoerders PGB en Achmea kunnen uitoefenen.
Voorts was er aandacht voor een aantal zogenaamde claimstichtingen die proberen pensioenfondsen te dwingen een schadeloosstelling te laten betalen vanwege onterecht niet verleende indexaties. Voorbeelden hiervan zijn Stichting PensioenVoldoen en Claimstichting Pensioenen. De koepel geeft geen advies over het al dan niet deelnemen in zo’n massaclaim maar baat het niet dan schaadt het niet.
Ook heel interessant was de slotpresentatie van een ge-specialiseerde notaris over alle ins en outs van het le-venstestament. Hierin kan worden geregeld wat er moet gebeuren op financieel en zorg/medisch gebied in geval men (tijdelijk) wilsonbekwaam wordt. Getuige de vele vragen uit de zaal een onderwerp dat breed leeft.

Het Pensioen Overleg Orgaan (POO)

Het voorjaarsoverleg van het Pensioen Overleg Orgaan (POO) is niet doorgegaan. De BOB heeft erop aangedrongen bij de Pensioencommissie van de Brill Ondernemingsraad om gezamenlijk het gesprek te openen met Brill over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en wil daar ook nadrukkelijk de opgebouwde aanspraken en rechten bij Achmea betrekken. Na de zomer wordt er een gesprek georganiseerd. Wordt vervolgd.

Ledenaantal BOB stabiel

Uit het Jaarverslag over 2022 bleek dat het ledenaantal van de vereniging behoorlijk stabiel is, zo rond de 50 leden. Elk jaar betreuren we het verlies van enkele leden, maar krijgen we er ook weer nieuwe leden bij. Verder zijn nog ca. 125 Brill medewerkers aspirant-lid. Aspirant-leden ontvangen BOB Nieuws, maar hebben verder geen rol in de vereniging.

BOB Nieuws XXIII/1

Op 15 maart is BOB Nieuws XXIII/1 verschenen, met daarin het interview van Francine Edridge met oud-collega (en trouw lid van de BOB Kascommissie) Kees Visser. Wederom dank aan Janjaap Blom voor het verzorgen van de samenstelling van ons verenigingsorgaan.

Aandeelhoudersvergadering Brill

Op 24 mei j.l. is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brill gehouden. Om kort te gaan, 2022 was voor Brill een zeer moeilijk jaar, er werd een verlies gelden van € 3,4 mln. (2021: € 3 mln. winst) bij een omzet van € 48 mln. (2021: € 46,9 mln.). Voorgesteld werd om dit jaar geen dividend uit te keren.
De oorzaak van het verlies is het faillissement in oktober vorig jaar van Brill’s distributeur Turpin in Engeland. Turpin verzorgde wereldwijd (behalve Noord-Amerika) de distributie van boeken en tijdschriften. Het gevolg van het faillissement was weggevallen omzet van gedrukte boeken en veel extra kosten en inspanningen om de zaak weer te repareren. Pas nu lijkt de distributie weer op gang te komen. Het spreekt voor zich dat een groot deel van de vergadering in het teken stond van uitleg en vragen over de oorzaak en de aanpak van deze crisis, de grootste sinds decennia voor Brill.

De Raad van Commissarissen bestaat sinds vorig jaar uit vijf personen. Nieuw benoemd in de raad is Theo Huibers. Voorzitter Robin Hoytema van Konijnenburg stapte op bij het bereiken van het einde van zijn laatste termijn, Theo van der Raadt is gekozen als nieuwe voorzitter.
De Management Board bestaat momenteel uit Peter Hendriks (CEO a.i.), Wim Dikstaal (CFO) en Jasmin Lange (CPO). Zoals wellicht bekend is de vorige CEO na zes maanden weer opgestapt. Voor de herbenoeming van Jasmin Lange, wier termijn eveneens afliep, wordt nog een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen. Het proces om een nieuwe CEO te benoemen is in gang gezet.
Al met al was het dit keer een zeer interessante middag, vooral vanwege de vele goede vragen die vanuit de zaal werden gesteld. De opkomst was behoorlijk, maar toch niet zo druk als in pre-Covid jaren, mogelijk een gevolg van de toenemende concentratie van Brill aandelen in steeds minder handen.

Interview met oud-collega: Fokke Dijkema
door Francine Edridge (zie “Interview”)

In memoriam Jan Fehrmann

Op 20 april overleed onze oud-collega Jan Fehrmann.
Jan kwam in 1980 in dienst bij Brill als medewerker op de correctiekamer. Later werd hij medewerker van de bu-reauredactie en tenslotte hoofd van die afdeling. Drukwerk dat Brill soms in verre landen uitbesteedde bracht voor Jan reizen naar Malta, de Filippijnen en China met zich mee. Nadat Jan met vervoegd pensioen was gegaan bleef hij voor de bureauredactie nog thuis werkzaamheden verrichten.
In de periode van de troebelen in het bedrijf van de jaren ’80 van de vorige eeuw was Jan gedurende enige tijd voorzitter van de ondernemingsraad, een functie die in de omstandigheden van toen hoge eisen stelde aan de raad en in het bijzonder aan de voorzitter. Jan bleek een goede onderhandelaar.
Iedere Brillmedewerker die Jan heeft gekend zal zich hem herinneren als een beminnelijke collega.
Jan is 79 jaar geworden.

Brill nieuws

Brill voegt Duitse imprints toe aan “Open Access Transformative Agreement” met de Universiteit van Wenen.

Brill heeft een samenwerking aangekondigd met de Mohamed Bin Zayed University for Humanities (Abu Dhabi) voor de publicatie van drie nieuwe “Diamond Open Access” tijdschriften op het gebied van Linguistics, Islamic Studies and Philosophy: Applied Linguistics Journal, Islamic Studies Journal en Philosophical Studies Journal. Met de steun van de universiteit worden alle auteurskosten kwijtgescholden. De tijdschriften verschijnen al in 2024 en zullen binnenkort de inzending artikelen verwelkomen. Tijdschriftartikelen worden gepubli-ceerd in het Engels en Arabisch en zijn onderhevig aan peer-review. Diamond Open Access partnerschappen vormen een hoeksteen van het Open Access programma van Brill en dragen bij aan Open Access publiceren in de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen, gebieden die in het algemeen afhankelijk zijn van beperkte financiering. Het is de verwachting dat de tijdschriften een kijkje zullen geven in de wetenschap uit het Nabije en Midden-Oosten en internationale samenwerking bevorderen.

Scopus accepteert 169 Brill Boekenseries voor indexering

Met trots heeft Brill aangekondigd dat nog eens 169 boekenseries zijn geaccepteerd voor indexering door Scopus, een van de toonaangevende abstract- en citatiedatabases voor academische publicaties. Alle tijdschriften en boekenseries in de Scopus-database zijn geselecteerd op basis van: hoogwaardig onderzoek, strenge collegiale toetsing en optimale zichtbaarheid, een regelmatig publicatieschema, geregistreerd ISSN, voorzien van Engelstalige samenvattingen en titels, en openbaar beschikbare publicatie-ethiek. Tot op heden zijn er in totaal al zo’n 300 boekenseries en 250 weten-schappelijke tijdschriften van Brill opgenomen in Scopus.

Brill en de Aga Khan-bibliotheek kondigen samenwerking aan voor Index Islamicus

Brill heeft een perfecte partner gevonden in de Aga Khan Library in Londen om een nieuw thuis te bieden aan de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexeerders van de Index Islamicus. Deze belangrijke internationale bibliografie indexeert wetenschappelijk werk over alle aspecten van de islam en de moslimwereld. De Aga Khan-bibliotheek biedt toegang tot al haar gedrukte en online bronnen, evenals een kantoorruimte, om het werk van vier toegewijde indexeerders volledig te ondersteunen. Momenteel bevat Index Islamicus bijna 700.000 records uit meer dan 6.300 tijdschriften.

Brill voegt Duitse imprints toe aan het “Open Access Transfor-mative Agreement” met de Universiteit van Wenen.

Brill is een van de grootste Open Access-uitgevers in de Sociale en Geesteswetenschappen. Een Transformative Agreement geeft lees- en publicatierechten voor de volledige tijdschriftencollectie van Brill, inclusief alle titels uitgegeven onder de Duitse imprints Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau en unipress. Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Wenen hebben nu de mogelijkheid om in alle Brill-tijdschriften standaard een onbeperkt aantal artikelen in Open Access te publiceren, inclusief alle volledige Open Access-titels.

Belangrijke websites

Koepel Gepensioneerden: https://www.koepelgepensioneerden.nl/
Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB: https://www.vvgpgb.nl/
Pensioenfonds PGB: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/de-fault.aspx
Koninklijke Brill NV: https://brill.com/