BOB Nieuws

Tweeëntwintigste jaargang, nr. 3
Oktober 2022

Inhoud van dit nummer

• Verenigingskroniek 1 juni – 30 september 2022
• Pensioenkroniek 1 juni – 30 september 2022
• Interview met oud-collega
• Brill Nieuws
• Brill in het Nieuws
• In memoriam
• Het verenigingsbestuur

Verenigingskroniek 1 juni – 30 september 2022

Onze vereniging

In de afgelopen periode is het bestuur éénmaal bijeengeweest in vergadering, voornamelijk gewijd aan kopij voor het BOB Nieuws, de jaarlijkse review van onze statuten en reglementen en ledenaanwas.

Pensioenoverlegorgaan (POO)

Het volgende overleg staat gepland op 10 november. Op verzoek van het POO zal de werkgever contact opnemen met Achmea/Interpolis. De BOB is erg geïnteresseerd in het wel en wee van deze verzekerde regeling, waar immers substantiële pensioenaanspraken worden beheerd van veel huidige en voormalige Brill medewerkers. Ook in het licht van de overgang naar de nieuwe pensioenwet (zie ook Pensioenkroniek).

Ledenaantal

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Margarita Cuevas Gozalo en Perry Moree. Mevrouw Zwetsloot-Schrijvers heeft het lidmaatschap van de BOB, dat zij namens wijlen haar man aanhield, opgezegd. Onze vereniging telt momenteel 49 leden.

Pensioenkroniek 1 juni – 30 september 2022

PGB indexeert pensioenen in 2022 met 3%

De eerder door PGB aangekondigde verhoging van de pensioenen met 0,23% is onlangs bijgesteld naar 3%. De verhoging wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. De verhoging werd mogelijk nadat het kabinet de indexatieregels had verruimd en de dekkingsgraad van PGB maar bleef oplopen. Deze verhoging is van toepassing op alle Brill gepensioneerden, werkenden en slapers met een pensioenaanspraak bij PGB. De gepensioneerden hebben hiervan in oktober reeds een brief gehad van PGB.

Pensioenpetitie Seniorencoalitie groot succes

Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een petitie met dik zestigduizend handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijvende indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren.

Oproep van Koepel Gepensioneerden (KG) aan pensioenfondsen de wet na te leven

Op basis van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht medewerking te verlenen aan het vergroten van de bekendheid van verenigingen van gepensioneerden. Op die manier kunnen die zichzelf aan hun potentiële achterban presenteren en melden wat ze doen. Tegen de achtergrond van de nieuwe Pensioenwet is dat extra belangrijk: het zijn straks immers die verenigingen die namens gepensioneerden gebruik kunnen maken van het in de wet verankerde nieuwe ‘hoorrecht’. Dat die verenigingen beter bekend worden bij gepensioneerden en dat die laatste lid kunnen worden, vergroot het draagvlak onder de positie die de verenigingen straks in het kader van hun hoorrecht innemen.

De BOB prijst zich gelukkig met de medewerking van Brill om de BOB onder de aandacht van haar medewerkers te brengen, met name via de aspirant-lid-regeling. De volgende stap voor de BOB is om ook bij de beide betrokken pensioenfondsen (Achmea en PGB) aan tafel te komen.

2023: Veelbelovend koopkrachtpakket

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. Het plan om nog dit jaar een prijsplafond in te stellen voor energie juicht de Seniorencoalitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – toe. De energietoeslag van € 1300 voor kwetsbare huishoudens blijft naar tevredenheid van de Seniorencoalitie ook volgend jaar bestaan. Een belangrijk plan is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld. Dit betekent voor gepensioneerden dat gehuwden vanaf januari bruto zo’n € 90 meer ontvangen, alleenstaanden zo’n € 130 per maand. Goed nieuws, vindt de Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. Verder gaan we ervan uit dat deze verhoging geen sigaar uit eigen doos is (zie BOB Nieuws juni 2022).

Nieuwe Pensioenwet opnieuw uitgesteld

Vorig jaar werd de gewenste ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen een jaar opgeschoven: 1 januari 2022 werd 1 januari 2023. Reden: er waren nog te veel vragen en onduidelijkheden. Begin oktober werd die datum opnieuw naar achteren bijgesteld: naar 1 juli 2023. Reden: er zijn nog te veel vragen en onduidelijkheden …

Dekkingsgraad PGB loopt verder op

Bij PGB is de beleidsdekkingsgraad dit jaar gestegen van 112,3% in januari naar 117,7% eind september. Met deze dekkingsgraad presteert PGB nog steeds iets beter dan het Nederlands gemiddelde dat volgens de pensioenthermometer van AON in september op 115% uitkwam, vijf procent meer dan begin januari.

bronnen: Pensioenthermometer AON, website PGB

Interview met oud-collega Carlie Segboer: zie “Interview” pagina

door Francine Edridge


Brill Nieuws

John Martin benoemd tot Chief Executive Officer van Brill

“Brill, een toonaangevende internationale academische uitgeverij in de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Internationaal Recht en Biologie, kondigt vandaag aan dat John Martin per 1 september 2022 is benoemd tot Chief Executive Officer ad interim, gevolgd door zijn benoeming tot statutair directeur later dit jaar. Martin wordt als CEO van Brill verantwoordelijk voor de algemene leiding en de toekomstige strategische ontwikkeling van Brill.”

Brill presenteert een nieuw logo

Het nieuwe Brill-logo toont Pallas Athena, de Griekse godin van de wijsheid en haar uil.
Pallas sierde het logo van Brill de afgelopen 339 jaar en heeft nu een moderne uitstraling gekregen die past bij de missie van Brill: vooruitkijken en leren van het verleden.

Pallas Athena

Brill in het Nieuws

Max Planck Society en Brill bereiken een overeenkomst voor Open Access boeken en hoofdstukken

Brill kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met de Max Planck Society op het gebied van Open Access voor boeken. Binnen deze overeenkomst biedt Brill een korting op de boek- en hoofdstukpublicatie-kosten voor alle aangeslotenen van de Max Planck Instituten. Gecoördineerd door het “Max Planck Digital Library”, wordt 50% van de publicatiekosten van boeken of hoofdstukken centraal gefinancierd. De overige 50% van de Open Access kosten wordt gefinancierd door het Max Planck Instituut.

Brill zet “Historische Anthropologie” om naar Open Access in samenwerking met de FWF

Brill kondigt met trots de overeenkomst met het Oostenrijkse Wetenschapsfonds (FWF) aan die het tijdschrift Historische Anthropologie/Historical Anthropology in 2025 zal omzetten naar volledig Open Access.

De overeenkomst omvat de conversie van de publicatieworkflows om XML-gebaseerde, digital-first publishing mogelijk te maken, evenals de implementatie van een APC-oplossing, die een vereiste zijn voor Open Access. Daarnaast ondersteunt het de conversie van de volledige backlist naar volledige Open Access. Dit stelt Brill in staat om het volledige tijdschriftarchief te ontsluiten, dat 30 jaar grensverleggend antropologisch en historisch onderzoek omvat. Door deze ontwikkelingen is het tijdschrift uiterlijk in 2025 volledig overgeschakeld naar Open Access. Het tijdschrift zal voldoen aan alle eisen voor Open Access zoals bepaald door Coalition S.

In memoriam Corry Hoogervorst

Op 30 augustus overleed onze oud-collega Corry Hoogervorst.
Begin maart 1986 trad Corry in dienst bij Brill. Haar taak was voornamelijk de zorg voor het Bulletin voor het onderwijs in de biologie, dat door Brill was overgenomen en waarvan zij op dat moment redactiesecretaresse was. Corry behartigde, in deeltijd, onder meer de zorg voor het adresbestand van de abonnees en de inning van de abonnementsgelden. In 1988 werd ze door boekhandel Van Stockum in Den Haag gevraagd bij hen te komen werken. De baan trok haar aan en eind van dat jaar nam ze afscheid bij Brill.
Begin 2008 ontstond er in het bestuur van de BOB een vacature voor de post penningmeester. Corry werd verkozen en vervulde de functie zes jaar.
De bestuursleden van de BOB die haar hebben meegemaakt herinneren zich Corry als een toegewijd, precies en immer monter en gezellig medebestuurslid. De medewerkers van Brill die haar als collega hebben meegemaakt bewaren stellig soortgelijke herinneringen aan haar.
Corry is 90 jaar geworden.

In memoriam Rijk Smitskamp

Op 12 juli overleed onze oud-collega Rijk Smitskamp.
Rijk kwam in 1970 in dienst bij Brill als opvolger van Amé Gouda, toenmalig hoofd van de afdeling antiquariaat. Zo’n twintig jaar later besloot de firma zich exclusief te gaan toeleggen op haar uitgeefactiviteiten en afdelingen als het antiquariaat, die niet in dat beleid pasten, op te heffen of af te stoten. Rijk zette vanaf 1990 de afdeling als zelfstandig bedrijf voort. In de loop der jaren was de nadruk van zijn handel toenemend gaan liggen op de Oosterse studiën en niet langer alleen op boeken maar ook op manuscripten. Hij noemde het bedrijf dat nu zijn eigendom was Het Oosters Antiquarium. In 2005 vond Rijk het tijd om te stoppen. Hij zette het bedrijf te koop maar vond geen opvolger. Begin 2006 liquideerde hij het bedrijf.
Met zijn kennis van het bijzondere soort van boeken dat hij verhandelde was Rijk ook actief als auteur van een aantal waardevolle publicaties ten dienste van de wetenschap, van bibliothecarissen en van vakgenoten of werkte hij aan zulke publicaties mee.
Degenen die Rijk hebben gekend zullen zich hem herinneren als een beminnelijke collega, chef, later werkgever.
Rijk is 80 jaar geworden.

Belangrijke websites

Koepel Gepensioneerden: https://www.koepelgepensioneerden.nl/
Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB: https://www.vvgpgb.nl/
Pensioenfonds PGB: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/de-fault.aspx
Koninklijke Brill NV: https://brill.com/